دسته بندی ها

زبان و اندیشه در جهان اسلام

کد شناسه :288779
زبان و اندیشه در جهان اسلام

زبان و اندیشه در جهان اسلام تمهیدی است بر خوانش جدید قدیم ( باز خوانی ) تا بتواند در پرتو این باز خوانی به محک قدیم با جدید ( نقد ) دست یابد و زمینه اندیشه به زبان را دوباره فراهم کند . اثر پیش رو تلاش شایسته ای در زمینه روایت زبان عربی به عنوان زبان تفکر قدیم ماست . روایتی که چون قوام یابد زمینه تحلیل و اندیشه نوین را ممکن می سازد. روایت زبان چونان امری همیشه بوده که رفته رفته کاربرد می یابد و سپس در تاریخی برای آن قواعد وضع می شود و بعد از آن قواعد نظم می یابند و در نهایت چه بسا برای نظم آن علت جویی شود. روایت چگونگی شکل گیری قواعد زبان و سپس نظم قواعد آن ؛ روایت برخورد نحو عربی بامنطق یونانی وچگونگی کنش و برهم کنش آنها لز منافات تا تضاد تا تلفیق و در نهایت تلاش برای استقلال از یکدیگر.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر