دسته بندی ها

بازی علم

کد شناسه :288557
بازی علم

این کتاب برای دانش پژوه هوشمند و اشخاص عادی و متعارف که با علم آشنایی سطحی و اندک مایه دارند، نوشته شده است؛ زیرا این شخصی که علم به او موهبت شده است آن را انباری از امور واقع کسالت بار که بوی نا می دهد می بیند؛ او شخصی است که عینیت محوری علم را محصول ابزار و ادوات و دستگاه های علمی می بیند؛ آنان نگرششان به علم این است که آن را گونه ای جادوگری به حساب می آورند. از این کتاب چون ضمیمه ای برای هر درسی در حوزۀ علم می توان استفاده کرد و نیز این کتاب توأم با هر درسی است که برحسب آن کوشش می شود جهان مدرن فهم شود- یا به استقلال از هر درسی - صرفا فهم بهتری از علم را برای ما به ارمغان بیاورد. امیدوارم این کتاب خواننده را به چشم اندازی گسترده تر در خصوص رهیافت های علمی و نگرشی واقع انگارانه تر را که دانشمندان چه کسانی هستند و کاری را که آنان انجام می دهند رهنمون خواهد کرد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر