دسته بندی ها

معنای نشانه

کد شناسه :286183
معنای نشانه

گفتمان های موجود در ساختار فرهنگی هر جامعه به هنگام تقابل با فرهنگ دیگر، دست به تولید متن هایی می زنند که گاه می توانند با واقعیت های زندگی زیسته ی مردم ناهماهنگ باشند. پاندمی، شیوع بیماری است که به عنوان یک نامتن جامعه را در شرایط تقابل گفتمانی قرار می دهد. رسوخ این نافرهنگ، عناصر درون جامعه را وادار به تولید متنی متفاوت می کند و ممکن است تا آنجا پیش رود که متن و واقعیت یک ساختار فرهنگی را تغییر دهد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر