دسته بندی ها

تکامل فرهنگی

کد شناسه :252739
تکامل فرهنگی
موجود نیست

در کتاب حاضر، تغییر تکاملی فرهنگ با استفاده از شواهد حاصل از صدها پیمایش ملی مورد تحلیل قرار گرفته است. رونالد اینگلهارت استاد دانشگاه میشیگان، با اتکا به نتایج این پیمایش ها، ادعا می کند که یک انتقال بین نسلی از اولویت های «ماده گرایانه» به «پساماده گرایانه» در حال رخ دادن است. او این را یکی از جنبه های انتقال فرهنگی گسترده تری می داند از ارزش های «بقا محور» که اولویت شان نیازهای زیستی است، به ارزش های «خودبیانگر» که تاکیدشان بر رواداری، اعتماد بین فردی و آزادی انتخاب می باشد. به زعم اینگلهارت، نوسازی موفق، سطوح بالای رونق، شکوفایی و گذار به ارزش های «خودبیانگر» را با خود به ارمغان می آورد که منجر به انسجام اجتماعی، شکیبایی و دموکراسی می شود و این ها به نوبه خود، سطوح بالایی از رفاه اجتماعی را به دنبال دارد. در این معنا، گذار از ارزش های «بقا محور» به ارزش های «خودبیانگر»، نمونه ایست از تکامل فرهنگی موفقیت آمیز.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر