دسته بندی ها

آدام اسمیت در پکن

کد شناسه :252689
آدام اسمیت در پکن

کتاب « آدام اسمیت در پکن: تبارهای قرن بیست‌ و یکم» حاصل ژرف‌اندیشی در مباحث دو اثر قبلی یعنی «قرن طولانی بیستم» و «آشوب و راهبری در نظام جهانی مدرن» است. این کتاب بر دو تحول مهم تأکید دارد که هریک به نوبۀ خود بر سیاست، اقتصاد و جامعۀ جهانی تأثیرگذار هستند: نخست، خیزش و افول پروژۀ نومحافظه‌کارانۀ قرن جدید آمریکایی؛ دوم، ظهور چین به‌عنوان پیشگام رنسانس اقتصادی شرق آسیا. بدون اینکه از مشارکت بازیگران دولتی و غیردولتی مؤثر بر این دو تحول بنیادی غافل شویم، نقطهٔ عطف تحلیل ما چین و آمریکا به‌عنوان بازیگران اصلیِ تغییرات نوپدید جهانی هستند. هدف اصلی کتاب ارائۀ تفسیری خاص از تغییر در موقعیت کانونی اقتصاد سیاسی جهانی از آمریکای شمالی به شرق آسیا در پرتو نظریۀ توسعۀ اقتصادی آدام اسمیت است، چرا که تفسیر ارائه شده از سوی وی در کتاب « ثروت ملل » بر دامنۀ چنین تغییرِ جهان‌گستری پرتو می‌افکند. این هدف دوسویه در سرتاسر این کتاب دنبال شده. من... تمام تلاشم را به کار بردم تا مطمئن شوم خوانندگان تا جایی که می‌توانند حداقل مطالب عمدهٔ یکی از دو استدلال کلی کتاب را ــ جابه‌جایی موقعیت کانونیِ اقتصاد سیاسی جهانی به شرق آسیا و بازخوانی مباحثاتِ ثروت ملل ــ فراگیرند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر