دسته بندی ها

(حقوق بشر معاصر) درآمدی بر مباحث نظری مفاهیم قلمرو و منابع دفتر اول

کد شناسه :231967
(حقوق بشر معاصر) درآمدی بر مباحث نظری مفاهیم قلمرو و منابع دفتر اول
موجود نیست

کتاب حقوق بشر معاصر/ درآمدی بر مباحث نظری؛ مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع/ بر مبنای اخلاق کانتی مساله حکایت از حق های دیگران و واکنش در برابر نقض حقوق بشر، بدین گونه قابل توجیه است که هرکس حق دارد در برابر درخواست کمک دیگران به وی کمک کند. حوزه حاکمیت و صلاحیت بین المللی یک کشور مانع از اجرای این حق نخواهد بود.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر