دسته بندی ها

خاطرات تن

کد شناسه :211317
خاطرات تن

هنرمند نه به عنوان یک مصلح اجتماعی،که در خدمت کل جهان،حس های خودش را از هستی باز می تاباند و تعبیرمفهوم جدید پدیده های ازلی را بنیان می نهد.او در کار تعریف و نسبت به تغییر هنجارهای ضد بشری،اهتمام کننده و ستیزه جوست،هنر متعهد در اصل روشنگر است؛اما شاعرانگی و جنبه های تراژیک و کمیک،یا بیان حماسی موضوع انسان،بر می گردد به جایگاه هنرمند،یا خواستگاه او. کنار این ها،آن چه هنرمند را خلع سلاح می کند،بریدن از تخیل،آفرینشگری،ابداع و پایه های شعر و سنت،یا همان هزاره های تاریخی،از«بیهقی» تا«حنظله های باد غیسی»است!بله،ما مجموعه ای هستیم از حس های مرتبط،که در مرحله ی گسل،جایی را نمی توانیم بگیریم

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر