دسته بندی ها

مبانی جامعه شناسی سیاسی

کد شناسه :211213
مبانی جامعه شناسی سیاسی

کتاب مبانی جامعه شناسی سیاسی: هدف این کتاب درسی این است که به روشن‌ترین و به ساده‌ترین صورت ممکن عمده‌ترین دست‌آوردهای جامعه‌شناسی سیاسی را مطرح کند». کتاب به‌جز مقدمه شامل سه بخش و سیزده فصل است: در مقدمه، پ‍س از معرفی مفهوم سیاست در معانی و کاربردهای مختلف‌اش، خاستگاه، نسبت و خویشاوندی جامعه‌شناسیِ سیاسی با علم سیاست و فلسفه‌ی سیاسی و حقوق مرور شده است. بخش اول، چارچوب فعالیت‌های سیاسی: قدرت سیاسی، دولت، رژیم‌های سیاسی شامل دموکراسی نمایندگی، توتالیتاریسم و رژیم‌های اقتدارگرا را بررسی می‌کند. بخش دوم، کنش‌گران زندگی سیاسی: به شهروندان، احزاب سیاسی، حرفه‌ای‌شدن سیاست و مسائل افکار عمومی در حوزه‌ی سیاست می‌پردازد. و بخش سوم، رفتارهای سیاسی در دموکراسی: رفتارهای انتخاباتی،‌ رویکرد دِترمینیستی، رویکرد انتخاب فردی، ‌جنبش‌های اجتماعی و عمل دولت را مرور می‌کند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر