دسته بندی ها

هنر مدیریت به روش خردمندان شرق

کد شناسه :251228
هنر مدیریت به روش خردمندان شرق

هيچ چيز ارجمندتر از روشن نگري نيست هيچ چيز زيباتر از صداقت و پرهيزگاري نيست . آن که صداقت و پرهيزگاري روشن بينانه دارد ارجمند است گرچه آدمي معمولي باشد آن کس که ندارد ارجمند نيست گرچه پادشاه است . لذا آموزگاران و مديران بايد از نهادينه نشدن شرافت و پرهيزگاري در نهاد خود بيمناک باشند نه از نداشتن اختيار و اقتدار .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر