دسته بندی ها

هم کنش گرایی نمادی

کد شناسه :251204
هم کنش گرایی نمادی

کنش پيوسته يعني سازمان جامعه اي کنش هاي مختلف مردم ... يعني زندگي اجتماعي مستمر گروهي خواه زندگي يک خانواده يا زندگي يک ملت ... نهادها چينش قشربندي ، نظام هاي طبقاتي ، تقسيم کار ، با کنش پيوسته پيشين متصل مي شود .تمايز اقتصاد صنعتي به شيوه توليدي آن بستگي دارد . صنعتي شدن صورتي از توليد کالا با سيستم ماشيني برقي و صنعتي يعني گونه خاصي از توليد يا سيستم اقتصادي در مطابقت نمونه هاي صنعتي شدن بايد فرايند اجتماعي بزرگتري که در آن صنعتي شدن در حال رخ دادن است را به حساب آوريم .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر